Vedtekter

Vedtekter

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Atlas, og ble stiftet 14.11.12. Dette er linjeforeningen for geomatikk, bachelor og master, ved NMBU.

§ 2. Formål

Atlas har som formål:

 

å ivareta interessene til studenter ved studieretningen Geomatikk ved NMBU.

å arrangere faglige og sosiale sammenkomster for medlemmene

gjennomføre tiltak med den hensikt å fjerne skillene, sosialisere, mellom årstrinnene.

å holde forbindelse med:

institutt for matematiske realfag og teknologi, spesielt geomatikkavdelingen

institusjoner i inn- og utland som gir utdannelse relevant for geomatikkutdanningen på NMBU.

jordskifterlaget

GeoForum

andre lag/foreninger/organisasjoner som styret finner ønskelig

 

§ 3. Medlemmer

Atlas kan ta opp som medlemmer:

studenter og hospitanter ved studieretningen geomatikk

ansatte og stipendiater ved studieretningen geomatikk

andre som føler seg tilknyttet Atlas

 

Medlemskap er gyldig fra det tidspunkt styret godkjenner medlemsskapet.

Medlemmene har stemmerett på årsmøter og medlemsmøter, og har rett til å bære

lagets emblem. Kun de medlemmer som har vært medlem i alle år de har hatt

anledning til det i forbindelse med studiene, har rett til økonomisk støtte til

hovedutferd.

 

§ 4. Kontingent

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet, og gjelder for ett studieår. Frist for

innbetaling av kontingent fastsettes av styret.

 

§ 5. Organisasjon

Styret består av minst:

 

Leder

Nestleder

Økonomisk ansvarlig

Bedriftsansvarlig

Sosialt ansvarlig

 

Ved behov kan styret konstitueres på nytt. Årsmøtet eller styret kan sette ned nødvendige utvalg/komiteer ved behov.

 

§ 6. Årsmøtet

Årsmøtet er Atlas sin høyeste myndighet og holdes i løpet av november.

Innkalling til årsmøtet gjøres skriftlig minst 2 uker før møtet skal avholdes. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet bør være styret i hende senest 1 uke før møtet avholdes. Årsmøtet er beslutningsdyktige med det antall medlemmer som er til stede.

Dagsorden:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av møteledelse, referat og tellekorps

Årsrapport

Årsregnskap

Forslag til budsjett (inkl. eventuell kontingent)

Innkomne saker iht. gjeldene frister

Årsplan

Valg

Eventuelt

 

Det skal velges følgende:

styre

andre komiteer ol. som årsmøtet finner ønskelig

 

Alle avstemninger under årsmøtet gjøres ved håndsopprekning dersom ingen

krever skriftlig valg. Medlemmer av styret velges enkeltvis, i rekkefølge som nevnt i § 4, og med absolutt flertall. Dersom årsmøtet ønsker det, kan valgrekkefølgen endres. Medlemmer av komiteer o.l. velges med simpelt flertall.

 

§ 7. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av destemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i

innkallingen.

 

§ 8. Medlemsmøter og fagkvelder

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig eller ønskelig. På fagkveldene bør det tas opp aktuelle og relevante temaer.

 

§ 9. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøtet, etter først å ha vært oppført på sakslista før møtet, og krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

 

§ 10. Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan få refusjon for faktiske utgifter, ikke inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

§ 11 Økonomi

Atlas er selv ansvarlig for sin økonomi. Kun leder og økonomisk ansvarlig har uttaksrett til lokallagets konto. Disse to har sammen det overordnede ansvaret for lokallagets økonomi.

Utlegg på vegne av Atlas må kunne vises til ved bilag for at utlegget skal kunne refunderes. Alt økonomisk underslag skal anmeldes.

 

§ 12 Oppløsning

Lokallaget kan oppløses etter 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

 

Kontingenten er fastsatt til kr 0, styret har mulighet til å endre dette.