Vedtekter

Vedtekter
§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Atlas, og ble stiftet 14.11.12. Dette er linjeforeningen for geomatikk, bachelor og master, ved NMBU.
§ 2. Formål
Atlas har som formål:
å ivareta interessene til studenter ved studieretningen Geomatikk ved NMBU.
å arrangere faglige og sosiale sammenkomster for medlemmene
gjennomføre tiltak med den hensikt å fjerne skillene, sosialisere, mellom årstrinnene.
å holde forbindelse med:
institutt for matematiske realfag og teknologi, spesielt geomatikkavdelingen
institusjoner i inn- og utland som gir utdannelse relevant for geomatikkutdanningen på NMBU.
GeoForum
andre lag/foreninger/organisasjoner som styret finner ønskelig
§ 3. Medlemmer
Atlas kan ta opp som medlemmer:
studenter og hospitanter ved studieretningen geomatikk
ansatte og stipendiater ved studieretningen geomatikk
andre som føler seg tilknyttet Atlas
Medlemskap er gyldig fra det tidspunkt styret godkjenner medlemskapet.
Medlemmene har stemmerett på generalforsamlinger, og har rett til å bære lagets emblem.
§ 4. Kontingent
Kontingenten er fastsatt til kr 0.
En eventuell innføring av medlemskontingent fastsettes av styret, og presenteres på generalforsamling. Kontingenten vil gjelde for ett studieår. Frist for innbetaling av den eventuelle kontingent fastsettes av styret.
§ 5. Organisasjon
Styret består av minst:
·         Leder
·         Nestleder
·         Økonomisk ansvarlig
·         Bedriftsansvarlig
·         Sosialt ansvarlig
·         Web ansvarlig
Ved behov kan styret konstitueres på nytt. Generalforsamlingen eller styret kan sette ned nødvendige utvalg/komiteer ved behov. Faddersjef for geomatikk og studentmedlemmer i programrådet utnevnes av styret.
Dersom et styremedlem må avtre finner styret midlertidig erstatning fram til neste ordinære generalforsamling.
§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Atlas sin høyeste myndighet og holdes innen april i vårparallell og november i høstparallell.
Innkalling til generalforsamling gjøres skriftlig minst 2 uker før møtet skal avholdes. Forslag som ønskes fremmet på generalforsamlingen skal sendes senest 1 uke før møtet avholdes. Generalforsamlingen er beslutningsdyktige med det antall medlemmer som er til stede.
Dagsorden:
·         Godkjenning av innkalling og dagsorden
·         Godkjenning av møteledelse, referent og evt. tellekorps
·         Årsrapport
·         Årsregnskap på vårens generalforsamling
·         Forslag til semesterbudsjett (inkl. eventuell kontingent)
·         Innkomne saker iht. gjeldene frister
·         Valg
·         Eventuelt
Det skal velges følgende:
·         Styre
·         andre komiteer ol. som styret eller generalforsamlingen finner ønskelig
Avstemninger under generalforsamling gjøres ved håndsopprekning dersom ingen krever skriftlig valg. Medlemmer av styret velges enkeltvis, i rekkefølge som nevnt i § 4, og med alminnelig flertall. Styremedlemmer skal velges med hemmelig valg. Dersom det er flere enn to kandidater, og ingen får alminnelig flertall, skal de to kandidatene med flest stemmer gå videre til ny avstemning.
Dersom generalforsamlingen ønsker det, kan valgrekkefølgen endres. Medlemmer av komiteer o.l. velges med simpelt flertall.
§ 7. Ekstraordinære generalforsamlinger
Ekstraordinære generalforsamlinger holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Ekstraordinært generalforsamling kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 8. Sosiale sammenkomster og fagkvelder
Sosiale sammenkomster og fagkvelder holdes når styret finner det nødvendig eller ønskelig. På fagkveldene skal det tas opp aktuelle og relevante temaer.
§ 9. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan kun foretas på generalforsamlingen, etter først å ha vært oppført på sakslista før møtet eller sendt inn skriftlig under generalforsamlingen før saken om vedtektsendringer har kommet opp, og krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte.
Styret kan gjøre redaksjonelle endringer som presenteres på generalforsamling
§ 10. Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan få refusjon for faktiske utgifter, ikke inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
§ 11 Økonomi
Atlas er selv ansvarlig for sin økonomi. Kun leder og økonomisk ansvarlig har uttaksrett til lokallagets konto. Disse to har sammen det overordnede ansvaret for lokallagets økonomi.
Utlegg på vegne av Atlas må kunne vises til ved bilag for at utlegget skal kunne refunderes. Alt økonomisk underslag skal anmeldes.
§ 12 Oppløsning
Lokallaget kan oppløses etter 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært generalforsamling.